اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۷

اصول تربیتی به والدین

 معادل عبارت “parent management training” است که به معنای آموزش مدیریت رفتاری کودکان به والدین است. PMT سه گام تشویقی و سه گام تنبیهی دارد و […]