کارگاه آموزش لیوان چینی

لیوان چینی یک ورزش نوظهور در فدراسیون ورزشهای همگانی می باشد.
این بازی از چیدن و جمع کردن لیوان هایی مخصوص طبق یک دستورالعمل خاص صورت می گیرد ، که به واسطه استفاده همزمان از هر دو دست بهترین عملکرد را برای افزایش تمرکز ، هماهنگی عصب و عضله ، تقویت رابطه دست و چشم و هماهنگی دو نیمکره مغز را دارد.

اهداف :

 

  1. هماهنگی نیمکره ی راست و چپ
  2. دقت و تمرکز حواس
  3. تقویت حافظه ی کاری
  4. افزایش مهارت در  سرعت عمل
  5. هماهنگی مهارتهای چشم و دست
  6. مناسب گروه سنی ۳ سال به بالا