فوریه 22, 2022

تست عادات مطالعه

تست عادت مطالعه چیست و چه کاربردی دارد؟ آزمون عادات مطالعه (PSSHI) توسط توسط ام.ان پالسانی و ساد هانا شارما […]
فوریه 22, 2022

تست اضطراب اسپنس(SCAS) کودکان

استرس و اضطراب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ اگرچه افراد عادی بین استرس و اضطراب تفاوتی قائل نمی شوند و […]
فوریه 22, 2022

تست طرحواره های ناسازگاری های اولیه

طرحواره‌های ناسازگار اولیه چیست؟ طرحواره ها باورهای عمیق و قوی فرد در مورد خود و جهان هستند. همچنین می توان […]