فوریه 22, 2022

تست طرحواره های ناسازگاری های اولیه

طرحواره‌های ناسازگار اولیه چیست؟ طرحواره ها باورهای عمیق و قوی فرد در مورد خود و جهان هستند. همچنین می توان […]